HITELVEINK

A Magyar Pünkösdi Egyház hitelveinek alapját az Apostoli Hitvallás („Hiszek egy…”) képezi. A Magyar Pünkösdi Egyház vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, 1992-ben, Oslóban elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást.

Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek egységét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Egyetemes Pünkösdi Hitvallás

  1. Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.
  2.  Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  3.  Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában, mennybemenetelében; hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.
  4. Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentlélek végez el.
  5. Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogy a Lélek adja az Apostolok cselekedetei 2:4. szerint, valamint hiszünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében.
  6. Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen.
  7. Hiszünk az igazak és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a kegyelmet visszautasítók pedig ítéletre támadnak fel.
  8. Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.
  9. Hisszük, hogy a Keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell.

Apostolok cselekedetei 2. rész, 4. vers
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek szólni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”